Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

  • Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin do người dùng cung cấp (1) chỉ trong phạm vi cần thiết ở mức hợp lý, cho mục đích giới hạn đã mô tả trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng và (2) tuân theo chính sách quyền riêng tư cũng như mọi thông tin công bố khác có trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
  • Chúng tôi sẽ không bán hoặc lạm dụng các thông tin do người dùng cung cấp (chẳng hạn như liên tục gọi điện thoại hoặc gửi email làm phiền người dùng).
  • Chúng sẽ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập cũng như xử lý dữ liệu, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba, đồng thời xin phép người dùng thu thập và xử lý những thông tin đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu. Bạn sẽ không cấp phép hoặc tiết lộ thông tin bạn nhận được từ người dùng cho bên môi giới dữ liệu.
  • Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi liên hệ với người dùng hoặc sử dụng thông tin mà họ cung cấp, kể cả mọi quy định về hoạt động tiếp thị hoặc làm phiền có thể áp dụng.

0912 823 139